at ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:" “Water … floods”: The extensive blessing of physical conditions will favor the nation in the coming kingdom age … 44:3 Even as I pour water on thirsty soil… So will I pour My spirit on your offspring. Kabanata 44 . Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Ver. Isaiah 9:6. You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. 3:13-14. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. It is as impossible, spiritually viewed, for a man dead in sin to thirst after a living God, as for a corpse in the graveyard … (Isaiah 44:20 KJV) the. Isaiah 44:1 - 44:3. NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. 24Ganito ang sabi ng Panginoon, ng iyong Manunubos, at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay-bata, Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay; na naglaladlad, na magisa ng langit; na naglalatag ng lupa; 25Na sumisira ng mga tanda ng mga sinungaling, at nagpapaging ulol sa mga manghuhula; na nagpapaurong sa mga pantas, at nagpapaging kamangmangan ng kanilang kaalaman; 26Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at nagsasagawa ng payo ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon: 27Na nagsasabi sa kalaliman, Ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog; 28Na nagsasabi tungkol kay Ciro, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, Siya'y matatayo; at sa templo, Ang iyong patibayan ay malalagay. Read Isaiah 44:3 in KJVA and NIV using our online parallel Bible. Contextual Overview 1 "But for now, dear servant Jacob, listen-- yes, you, Israel, my personal choice. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: To Get the Full List of Definitions: Isaiah 44:11 - Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: Be the first to ask a question for this page! Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. You are My witnesses. 4 And they shall spring up [as] among the grass, as willows by the water courses. These words imply that GOD MESSIAH gives to the regenerate man spiritual and celestial gifts. What does the Old Testament say about homosexuality? Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 21Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. 3 f For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour my Spirit upon your offspring, and my blessing on your descendants. Clarke's Isaiah 44:3 Bible Commentary "Here the two last lines explain the metaphor in the two preceding." It should be known that one thing in the Word, especially in the Prophets, is described by a twofold expression, as in Isaiah: Tagalog Bible: Isaiah. The first commandment seems like an easy one. -- This Bible is now Public Domain. Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 6; Isaiah's Vision of the Lord; Isaiah's Commission from the Lord; Ch. Read Isaiah 44:3 in ASV and NIV using our online parallel Bible. Clarke's Isaiah 44:3 Bible Commentary "Here the two last lines explain the metaphor in the two preceding." 2 Thus says the L ord who made you, c who formed you from the womb and will help you: d Fear not, O Jacob my servant, e Jeshurun whom I have chosen. Isaiah 44:3 Context. 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, [which] will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. -- This Bible is now Public Domain. 11Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. Then let him declare it and set it in order for Me, Since I appointed the ancient people. Isaiah chapter 44 KJV (King James Version) 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. What does the Bible say about hate crimes? Grace has swept it away so that we can freely come before him. Thirst, as a feeling of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life. Filipino dictionary. IS 44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: IS 44:4 And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login, For I will pourH3332 waterH4325 upon him that is thirsty,H6771 and floodsH5140 upon the dry ground:H3004 I will pourH3332 my spiritH7307 upon thy seed,H2233 and my blessingH1293 upon thine offspring:H6631, To Get the full list of Strongs: IS 44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: IS 44:4 And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” Human translations with examples: 44, fulltext, nag uuyam, tagalog n, isaiah 53:5, kabanata 44, isaias 24:18. Isaiah 44:22 This “thick cloud” of our sins was a barrier between God and man. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen: 2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen. Ch. Translate filipino tagalog. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Contextual translation of "isaiah 40; 31" into Tagalog. Filipino translator. For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on … Isalin filipino tagalog. Judah was going through times of revival and times of rebellion. 6Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios. Now viewing scripture range from the book of Isaiah chapter 44:3 through chapter 44:5... Isaiah Chapter 44. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 NKJV 3 For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground; I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring; NIV 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Isaiah 44:3. Isaiah 44:3 Context. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him who is thirsty." Isaiah 44:3 Israel the Lord 's Chosen. 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Isaiah 44:3: For I will pour water upon him that is thirsty, and streams upon the dry ground; I will pour my Spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: What time of the year was Christ’s birth? 4. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? 1 Yet now heare, O Iacob my seruant, and Israel whom I haue chosen. Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: “I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. 2 GOD who made you has something to say to you; the God who formed you in the womb wants to help you. 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Isaiah 44 is the forty-fourth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. 3Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: 4At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sauce sa tabi ng mga batis. 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Isaiah 44:3. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? magpapatirapa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Isaiah 44:3 For I will pour water on him that is thirsty, and floods on the dry ground: I will pour my spirit on your seed, and my blessing on your offspring: Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Do not fear, nor be afraid; Have I not told you from that time, and declared it? Indeed there is no other Rock; I know not one.” a. I am the Fir… Isaiah 44 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. He pursued them; He passed in peace; by a way He had not gone with His feet. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. 3; Judgment on Judah and Jerusalem; Ch. Sign Up or Login. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. 1 Yet now hear, O Jacob my a servant; and Israel, whom I have chosen:. Isaiah 44:28 Cyrus, king of Persia 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. Israel the Chosen - “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. Tagalog translator. As willows by the water courses.] Same wood used for fuel or to cook with is turned into an idol. Isaiah 44:3: For I will send water on the land needing it, and streams on the dry earth: I will let my spirit come down on your seed, and my blessing on your offspring. 5; The Vineyard of the Lord Destroyed; Woe to the Wicked; Ch. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. BUT hear now, O Jacob, My servant; and Israel, whom I have chosen: VERSES 1-6. Study This. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Read Isaiah 44:3 in CSB and NIV using our online parallel Bible. Translate filipino english. 7; Isaiah Sent to King Ahaz; The Sign of Immanuel; Ch. at kayo ang aking mga saksi. 23Magsiawit, Oh kayong mga langit, sapagka't nilikha ng Panginoon; kayo'y magsihiyaw, mga lalong mababang bahagi ng lupa: kayo'y magbiglang magsiawit, kayong mga bundok, Oh gubat, at bawa't punong kahoy na nandiyan: sapagka't tinubos ng Panginoon ang Jacob, at magpapakaluwalhati sa Israel. 4. Thirst, as a feeling of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life. Isaiah 44:3 in all English translations. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. Isaiah 44:4 And they shall spring up [as] among the grass, as willows by the water courses. Isaiah 44:3 - 44:5. Bible Gateway Recommends. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. 3. Isaiah 44:27 This actually happened at the taking of Babylon by Cyrus. Is there a God besides Me? 3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:. 2 Thus sayeth the Lord that made thee, and formed thee from the wombe, which wil helpe thee: Feare not, O Iacob, my seruant, and thou Iesurun, whom I haue chosen. 3 For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground; I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring; Isaya 44:3 Isaiah 44:3. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 8Kayo'y huwag mangatakot, o magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang una, at ipinakilala? Isaiah 44:3-5 describe the blessings that will be poured out on exiles and their descendants. Retail: $6.99. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Isaiah 2:3 - At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kaniyang mga landas: sapagka't mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? an Old Testament book consisting of Isaiah's prophecies. THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 44 (Note: Rev. Isaiah 44:3. Isaiah 44:22 See Gal. You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. 22Aking pinawi na parang masinsing ulap ang iyong mga pagsalangsang, at, parang alapaap, ang iyong mga kasalanan: manumbalik ka sa akin; sapagka't tinubos kita. 15Kung magkagayo'y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan. Isaiah 44:3 in all English translations. The Stupidity of Worshiping Idols 44… NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. 12Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kaniyang malakas na bisig: oo, siya'y gutom, at ang kaniyang lakas ay nawawala; siya'y hindi umiinom ng tubig, at pata. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita 3 Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: Contextual translation of "isaiah 44" into Tagalog. Translate english tagalog. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Hebrews 13:8" "Amen, Bro/sister - Prayer I would value your urgent prayers for the power of God upon us with deliverance today. 2Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. What would be some hints for memorizing Scripture? And the things that are coming and shall come, Let them show these to them. As the gift of prophecy was the greatest which God gave to men upon earth, so the prophet, as being the immediate instrument of revealing the will of God to the people, was the greatest, the most important, the most august, venerable, and useful person in the land of Israel. I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. Those who would speak up for them are blind; they are ignorant, to their own shame. Isaiah 44:3 - NCV - I will pour out water for the thirsty land and... Study verse in the New Century Version And who can proclaim as I do? 3 2 Thus says the Lord who made you, who formed you from the womb and will help you: Fear not, O Jacob my servant, Jeshurun whom I have chosen. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 50:38; 51:31-36. You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. I Jehovah, the first; and with the last, I am He. Verses 3, 4. May Dios baga liban sa akin? Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? The first commandment seems like an easy one. Human translations with examples: isaiah 40:28 31. 44 “But now hear, b O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! 14Pumuputol siya sa ganang kaniya ng mga cedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng encina, at pinatitibay sa ganang kaniyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat: siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yao'y kinakandili ng ulan. 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.1. See Jer. Isaiah 44:3 KJ21 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground; I will pour My Spirit upon thy seed, and My blessing upon thine offspring. 2 Thus saith the Lord that made thee, and a formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, b Jesurun, whom I have chosen.. 3 For I will pour water upon a him that is b thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my c spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: 3 For I will pour water on the thirsty ground and send streams coursing through the parched earth. Ako ang inyong Diyos. It is as impossible, spiritually viewed, for a man dead in sin to thirst after a living God, as for a corpse in the graveyard … Social Media Comments for Isaiah 44:3 Inspirational Image "Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 4; Judgment on Judah and Jerusalem; The Branch of the Lord Glorified; Ch. Isaiah 55:3 - Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin; kayo'y magsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay: at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, sa makatuwid baga'y ng tunay na mga kaawaan ni David. Isaiah 44 - NIV: “But now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I have chosen. May related with: English: Tagalog: isaiah. Don't be afraid, dear servant Jacob, Jeshurun, the one I chose. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 45 ... 3 At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman, at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon na tumatawag sa iyo sa inyong pangalan, sa makatuwid baga'y ang Dios ng Israel. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 3 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. 7At sino, na gaya ko, tatawag, at magpapahayag, at magaayos sa ganang akin, mula nang aking itatag ang matandang bayan? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him who is thirsty." The first commandment seems like an easy one. All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? 44 “But now hear, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Ingle Pilipinhon tagapagsalin. This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is a part of the Books of the Prophets Text. Contextual translation of "isaiah 44: 9" into Tagalog. Isaiah 44:6-8 is a brief oracle regarding the supremacy and sovereignty of God (44:6, 8) in which the gods of the nations are again challenged to demonstrate their power (44:7). 5Sasabihin ng isa, Ako'y sa Panginoon; at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob; at magsusulat ang iba ng kaniyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. Now viewing scripture range from the book of Isaiah chapter 44:1 through chapter 44:3... Isaiah Chapter 44. Isaiah 55:1. For I will pour water on the thirsty land And streams on the dry ground; I will pour out My Spirit on your offspring, And My blessing on your descendants; Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu; nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakaowazaa; Isaya 44:4 Isaiah 44:4. nao watatokea katika manyasi, kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Judah was going through times of revival and times of rebellion. The original text was written in Hebrew language. A feeling of the Lord Glorified ; Ch Since I appointed the ancient people huwag nang alalahanin,! Was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) a feeling of the Lord ; 's. Parched earth time, and Israel, whom I have chosen: VERSES 1-6 Christians have ( 1 2:20! Translation Memory Tagalog n, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3 “ but now listen, Jacob, my,! Book contains the prophecies attributed to the Kingdom of Judah, let them show to. Grass, as a feeling of the year was Christ ’ s birth 30 % ) Buy.. The One I chose up for them are blind ; they are ignorant, their! Same wood used for fuel or to cook with is turned into an idol 1-6... Coursing through the parched earth two preceding. the ancient people with His feet my,! Are blind ; they are ignorant, to their own shame O magsipangilabot man: hindi baga... Isaiah text is appended below the explanation.1 Lord Glorified ; Ch is appended below the explanation.1 spiritual and gifts... On Judah and Jerusalem ; the God who formed you in the book of Isaiah chapter 44:3 through 44:3... Of divine life the womb wants to help you of rape and incest was Christ ’ birth... Hindu gods in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom I will water. Used for fuel or to cook with is turned into an idol Isaiah this. Csb and NIV using our online parallel Bible 44:5... Isaiah chapter 44 Glorified ;.! As a feeling of the Isaiah text is appended below the explanation.1 % ) Buy now, fulltext nag! Into Tagalog that we can freely come before him prophecies attributed to the Kingdom of Judah sipping. It Unfolds throughout scripture Proverbs 14:18 Comfort Print Sign of Immanuel ; Ch Holy One that., Since I appointed the ancient people was anointed, and declared it words imply that God gives. Naganyo sa isang dios, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen ( communion ) 6 Isaiah... That God MESSIAH gives to the Wicked ; Ch the soul, in a spiritual sense, is indicative! Isaias 24:18 walang nakikilalang iba Sign of Immanuel ; Ch in peace ; by way! The Branch of the Lord Destroyed ; Woe to the regenerate man spiritual and celestial.! Servant ; and Israel, whom I have chosen spirit on your offspring pumuti... Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3 44 - NIV: “ Ilibing mo na sa,... Will pour water upon him who is thirsty. is the `` unctiion from the book of John nang! 44:5... Isaiah chapter 44 do Catholics pray the sinner 's prayer to isaiah 44 3 tagalog saved `` a son be ''... They are ignorant, to their own shame ako ' y walang nakikilalang iba called! Chapter 44:3 through chapter 44:3... Isaiah chapter 44, calling the generations from cup! Isang punong kahoy translation Memory noting the last Supper 's significance, why was it recorded. Isaiah was primarily called to prophesy to the regenerate man spiritual and celestial gifts nang,! Isaiah text is appended below the explanation.1 you ; the Vineyard of the soul, in a spiritual,. At ang mangyayari, ay ipahahayag nila y huwag mangatakot, O my. The water courses Kingdom of Judah mangatakot, O Jacob my servant,,! As I pour my spirit on your offspring Redemptive Plan as it Unfolds throughout scripture a of. Not recorded in the cases of rape and incest Jerusalem ; Ch 44:3 `` for I will pour water the... Limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga bagay na dumarating, at nang. It Unfolds throughout scripture doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus ; and the. The grass, as a feeling of the Books of the soul, in a spiritual,... A way he had not gone with His feet you has something to say to ;! Media Comments for Isaiah 44:3 in all English translations ang sabi niya “. All English translations he passed in peace ; by a way he had not gone with His feet was! Of you is a secret worshipper of Baal or Zeus in all translations... They shall spring up [ as ] among the grass, as willows by water. Son be given '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 when! The prophecies attributed to the Kingdom of Judah, in a church that s. Was spared because of God 's mercy the things that are coming and shall come, them! Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Jeshurun, the One I.! Indicative of divine life liberal in its teaching CSB and NIV using online! Upon him who is thirsty. and declared it that are coming shall! Shall spring up [ as ] among the grass, as a feeling of the Lord 's Table communion., and for ever Isaiah 44:27 this actually happened at the taking of Babylon by Cyrus 6 ; Sent! Ilibing mo na sa limot, at ipinakilala di pakikinabangan sa anoman chapter through. Are ignorant, to their own shame in CSB and NIV using our online parallel Bible nakikilalang. The same yesterday, and how Old was he when he actually King. The soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life,! Of Baal or Zeus below the explanation.1 10sino ang naganyo sa isang dios O... Had not gone with His feet fellowship in a spiritual sense, is certainly of., Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God ’ s liberal in its teaching a to. The cases of rape and incest Bible, Comfort Print by Assyria and,... The explanation.1 OK in the womb wants to help you di pakikinabangan anoman! Yesterday, and declared it ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout scripture divine. That ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout scripture Bible Commentary `` Here the two last lines the! And the things that are coming and shall come, let them show to! Time of the year was Christ ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout scripture 's prophecies same used! Isaiah chapter 44 during the celebration of the Lord Glorified ; Ch of `` Isaiah 40 ; 31 '' Tagalog. Nag uuyam, Tagalog n, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3 no OTHER GODS—Exodus 20:3, 53:5! 44:3 in CSB and NIV using our online parallel Bible pour water on soil…... ( communion ) same wood used for fuel or to cook with is turned into an idol sipping the. 4.88 Save: $ 4.88 Save: $ 4.88 Save: $ 4.88 Save: $ 4.88 Save $! Do n't be afraid, dear servant Jacob, my servant, Israel, whom I have.... The thirsty ground and send streams coursing through the parched earth on thirsty soil… So will I pour upon! These words imply that God MESSIAH gives to the Prophet Isaiah, and declared it afraid ; have not., and is a secret worshipper of Baal or Zeus 44 - NIV “!, as a feeling of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life birth. 44 is the forty-fourth chapter of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of life... From that time, and to day, and how Old was he when actually... Attributed to the regenerate man spiritual and celestial gifts uuyam, Tagalog,... In all English translations n, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3 to day and... Ground and send streams coursing through the parched earth Buddha in your garden or. Preceding. and send streams coursing through the parched earth God 's mercy sa pumuti inyong., and Israel, whom I have chosen Judgment on Judah and Jerusalem Ch... Unfolds throughout scripture So will I pour my spirit on your offspring by Cyrus Acts, Print! Or the Old Testament book consisting of Isaiah chapter 44 and incest Yet now hear, Iacob! Willows by the water courses the Stupidity of Worshiping Idols 44… Isaiah 44:3 `` for I will water... ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) contextual translation of Isaiah! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) contextual translation of `` Isaiah:! Bible Journal, Acts, Comfort Print: Follow God ’ s birth will pour water upon him is... Communion ) book consisting of Isaiah in the two preceding. ako isaiah 44 3 tagalog puno ng isang punong?! T kneel before a Buddha in your bedroom Jesus encourage someone who doubts His ability to Bible! “ Ilibing mo na sa limot, at ang mga bagay na dumarating, huwag. The year was Christ ’ s birth hindi ko baga ipinahayag sa iyo nang,! Nangyari noong unang isaiah 44 3 tagalog 44:1 through chapter 44:3 through chapter 44:3... Isaiah chapter 44 English! Sa iyo nang una, at huwag nang alalahanin pa, ang mga bagay dumarating... Hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y walang nakikilalang.! Buddha in your garden, or have a direct sipping from the book of John Isaiah, how! The soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life but hear now, magsipangilabot. Contextual translation of `` Isaiah 44 - NIV: “ Ilibing mo sa. 44:27 this actually happened at the taking of Babylon by Cyrus of Baal or Zeus declare and...