At binigyan sila ng trigo ng langit. 110:5 Ang Panginoon sa iyong kanan ay hahampas sa mga hari sa kaarawan ng kaniyang poot. 43:2 Sapagka't ikaw ang Dios ng aking kalakasan; bakit mo ako itinakuwil? 129:5 Mapahiya sila at magsitalikod, silang lahat na nangagtatanim ng loob sa Sion. 88:15 Ako'y nadadalamhati, at handang mamatay mula sa aking kabataan: habang aking tinitiis ang iyong mga kakilakilabot na bagay ay nakakalingat ako. 144:5 Ikiling mo ang iyong mga langit, Oh Panginoon, at bumaba ka: hipuin mo ang mga bundok, at magsisiusok. 40:5 Marami, Oh Panginoon kong Dios, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa, at ang iyong mga pagiisip sa amin: hindi malalagay na maayos sa harap mo; kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kay sa mabibilang. Ikaw ay bumangon, huwag mo kaming itakuwil magpakailan man. Do not put your trust in princes, Nor in a son of man, in whom there is no help. 119:42 Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin; sapagka't ako'y tumitiwala sa iyong salita. 89:6 Sapagka't sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? 27:9 Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin; huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit: ikaw ay naging aking saklolo; huwag mo akong itakuwil, o pabayaan man, Oh Dios ng aking kaligtasan. 121:1 Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok; saan baga manggagaling ang aking saklolo? 132:13 Sapagka't pinili ng Panginoon ang Sion; kaniyang ninasa na pinaka tahanan niya. 37:29 Mamanahin ng matuwid ang lupain, at tatahan doon magpakailan man. 68:19 Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid baga'y ang Dios na siyang aming kaligtasan. 95:8 Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng Masa sa ilang: 95:9 Nang tuksuhin ako ng inyong mga magulang, tinikman ako, at nakita ang gawa ko. 74:12 Gayon ma'y ang Dios ay aking Hari ng una, na nagliligtas sa gitna ng lupa. 37:25 Ako'y naging bata, at ngayo'y matanda; gayon ma'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kaniyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. 73:9 Kanilang inilagay ang kanilang bibig sa mga langit, at ang kanilang dila ay lumalakad sa lupa. 24:6 Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa kaniya, na nagsisihanap ng iyong mukha, sa makatuwid baga'y Jacob. 119:9 Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? 31:23 Oh ibigin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na mga banal niya: pinalalagi ng Panginoon ang tapat, at pinanghihigantihang lubos ang manggagawang palalo. 116:5 Mapagbiyaya ang Panginoon, at matuwid; Oo, ang Dios namin ay maawain. 18:37 Aking hahabulin ang aking mga kaaway, at aabutan ko sila: hindi man ako babalik hanggang sa sila'y malipol. 6:1 Oh Panginoon, huwag mo akong sawayin sa iyong galit, ni parusahan mo man ako sa iyong mahigpit na sama ng loob. 64:9 At lahat ng mga tao ay mangatatakot; at kanilang ipahahayag ang salita ng Dios, at may karunungang kanilang bubuhayin ang kanilang gawa. 73:28 Nguni't mabuti sa akin na lumapit sa Dios; ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Dios, upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. 89:42 Iyong itinaas ang kanan ng kaniyang mga kaaway; iyong pinagalak ang lahat niyang mga kaaway. 34:4 Aking hinanap ang Panginoon, at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. 110:7 Siya'y iinom sa batis sa daan: kaya't siya'y magtataas ng ulo. 94:1 Oh Panginoon, ikaw na Dios na kinauukulan ng panghihiganti, ikaw na Dios na kinauukulan ng panghihiganti, sumilang ka. 50:21 Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako'y tumahimik; iyong inisip na tunay na ako'y gayong gaya mo: nguni't sasawayin kita, at aking isasaayos sa harap ng iyong mga mata. Umasa ka sa Dios: sapagka't pupuri pa ako sa kaniya dahil sa kagalingan ng kaniyang mukha. 124:8 Ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon, na siyang gumawa ng langit at lupa. 120:3 Anong maibibigay sa iyo, at anong magagawa pa sa iyo, ikaw na magdarayang dila? 89:28 Ang kagandahang-loob ko'y aking iingatan sa kaniya magpakailan man, at ang tipan ko'y mananayong matibay sa kaniya. Purihin ninyo ang Panginoon. 36:6 Ang iyong katuwiran ay gaya ng mga bundok ng Dios: ang iyong mga kahatulan ay dakilang kalaliman: Oh Panginoon, iyong iniingatan ang tao at hayop. At hindi ka lumalabas, Oh Dios, na kasama ng aming mga hukbo. 44:17 Lahat ng ito'y dumating sa amin; gayon ma'y hindi namin kinalimutan ka, ni gumawa man kami na may karayaan sa iyong tipan. 53:3 Bawa't isa sa kanila ay tumalikod: sila'y magkakasamang naging mahahalay; walang gumawa ng mabuti, wala, wala kahit isa. 37:21 Ang masama ay humihiram, at hindi nagsasauli: nguni't ang matuwid ay nahahabag, at nagbibigay. 74:6 At ngayo'y lahat ng gawang inanyuan doon. 22:16 Sapagka't niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. 100:1 Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. (Selah). (Selah). 25:3 Oo, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya; sila'y mangapapahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan. 119:135 Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 78:65 Nang magkagayo'y gumising ang Panginoon na gaya ng mula sa pagkakatulog, gaya ng malakas na tao na humihiyaw dahil sa alak. 32:10 Maraming kapanglawan ay sasapit sa masama: nguni't siyang tumitiwala sa Panginoon, kagandahang-loob ang liligid sa kaniya sa palibot. 18:35 Iyo namang ibinigay sa akin ang kalasag na iyong pangligtas: at inalalayan ako ng iyong kanan, at pinadakila ako ng iyong kahinahunan. upang ako'y makalakad sa harap ng Dios sa liwanag ng buhay. 30:10 Iyong dinggin, Oh Panginoon, at maawa ka sa akin: Panginoon, maging saklolo nawa kita. 78:54 At dinala niya sila sa hangganan ng kaniyang santuario, sa bundok na ito na binili ng kaniyang kanang kamay. 65:9 Iyong dinadalaw ang lupa, at dinidilig mo, iyong pinayayamang mainam; ang ilog ng Dios ay puno ng tubig: iyong pinagtataanan sila ng trigo, pagka't inihanda mo ang lupa. 33:5 Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan: ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng Panginoon. 91:8 Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata, at iyong makikita ang ganti sa masama. 38:7 Sapagka't ang aking mga balakang ay lipos ng hirap; at walang kagalingan sa aking laman. Isaiah 9:6. 96:9 Oh sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan: manginig kayo sa harap niya, buong lupa. 18:2 Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. 81:8 Dinggin mo, Oh bayan ko, at ako'y sasaksi sa iyo: Oh Israel, kung ikaw ay makikinig sa akin! 119:99 Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. 9:1 Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso; aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa. 46:8 Kayo'y parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon, kung anong mga kagibaan ang kaniyang ginawa sa lupa. 39:9 Ako'y pipi, hindi ko ibinuka ang aking bibig; sapagka't ikaw ang gumawa. Purihin ninyo ang Panginoon. 32:5 Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli: aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon; at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. 37:33 Hindi siya iiwan ng Panginoon sa kaniyang kamay, ni parurusahan man siya pagka siya'y nahatulan. 119:137 Matuwid ka, Oh Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. 24:3 Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? 147:7 Magsiawit kayo sa Panginoon ng pagpapasalamat; magsiawit kayo sa alpa ng mga pagpuri sa ating Dios: 147:8 Na nagtatakip sa mga langit ng mga alapaap. 79:13 Sa gayo'y kaming iyong bayan at mga tupa sa pastulan mo mangagpapasalamat sa iyo magpakailan man: aming ipakikilala ang iyong kapurihan sa lahat ng mga lahi. Bakit mo ikinukubli ang iyong mukha sa akin? 48:12 Libutin ninyo ang Sion, at inyong ligirin siya: inyong saysayin ang mga moog niyaon. 103:17 Nguni't ang kagandahang-loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa kaniya, at ang kaniyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak; 103:18 Sa gayong nagiingat ng kaniyang tipan, at sa nagsisialaala ng kaniyang mga utos upang gawin. 22:4 Ang aming mga magulang ay nagsitiwala sa iyo: sila'y nagsitiwala, at iyong iniligtas sila. 55:9 Ipahamak mo, Oh Panginoon, at guluhin mo ang kanilang wika: sapagka't ako'y nakakita ng pangdadahas at pagaaway sa bayan. 105:43 At kaniyang inilabas ang kaniyang bayan na may kagalakan, at ang kaniyang hirang na may awitan. 78:17 Gayon ma'y nagkasala uli sila laban sa kaniya, upang manghimagsik laban sa Kataastaasan sa ilang. Sa nagsisibangon laban sa kanila, sa pamamagitan ng iyong kanan. 91:5 Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humihilagpos kung araw; 91:6 Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira sa katanghaliang tapat. 19:14 Maging kalugodlugod nawa ang mga salita ng aking bibig, at ang pagbubulay ng aking puso sa iyong paningin, Oh Panginoon, na aking malaking bato, at aking manunubos. 54:1 Iligtas mo ako, Oh Dios, sa pamamagitan ng iyong pangalan. 109:31 Sapagka't siya'y tatayo sa kanan ng mapagkailangan, upang iligtas sa kanilang nagsisihatol ng kaniyang kaluluwa. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 15:5 Siyang hindi naglalabas ng kaniyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. 86:6 Dinggin mo, Oh Panginoon, ang aking dalangin; at pakinggan mo ang tinig ng aking mga pananaing. sa karunungan ay ginawa mo silang lahat: ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. 51:3 Sapagka't kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang: at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. 78:21 Kaya't narinig ng Panginoon, at napoot: at isang apoy ay nagalab laban sa Jacob, at galit naman ay napailanglang laban sa Israel; 78:22 Sapagka't sila'y hindi nagsisampalataya sa Dios, at hindi nagsitiwala sa kaniyang pagliligtas. 21:1 Ang hari ay magagalak sa iyong kalakasan, Oh Panginoon; at sa iyong pagliligtas gaano kalaki ang ikagagalak niya! 48:1 Dakila ang Panginoon, at marapat pakapurihin, sa bayan ng aming Dios, sa kaniyang banal na bundok. 37:40 At sila'y tinutulungan ng Panginoon, at sinasagip sila: sinasagip niya sila sa masama, at inililigtas sila. Siya kong gunita buong araw. 119:89 Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. 61:1 Dinggin mo ang aking daing, Oh Dios; pakinggan mo ang aking dalangin. 99:2 Ang Panginoon ay dakila sa Sion; at siya'y mataas na higit sa lahat ng mga bayan. 44:16 Dahil sa tinig niya na dumuduwahagi at tumutungayaw; dahil sa kaaway at sa manghihiganti. At bakit ka nababagabag sa loob ko? 8:9 Oh Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa! We provide Filipino to English Translation. Pagka ibabalik ng Dios ang nangabihag ng kaniyang bayan, magagalak nga ang Jacob at matutuwa ang Israel. 69:29 Nguni't ako'y dukha at mapanglaw: sa pamamagitan ng pagliligtas mo, Oh Dios, ay iahon mo nawa ako. 2 Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan: pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan, 3 Kaniyang pinapananauli ang aking kaluluwa: pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alangalang sa kaniyang pangalan.. 4 Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng … 78:37 Sapagka't ang kanilang puso ay hindi matuwid sa kaniya, ni tapat man sila sa kaniyang tipan. 86:11 Ituro mo sa akin ang iyong daan, Oh Panginoon; lalakad ako sa iyong katotohanan: ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. 135:21 Purihin ang Panginoon mula sa Sion, na siyang tumatahan sa Jerusalem. 109:7 Pagka siya'y nahatulan, lumabas nawa siyang salarin; at maging kasalanan nawa ang kaniyang dalangin. 142:7 Ilabas mo ang aking kaluluwa sa bilangguan, upang ako'y makapagpasalamat sa iyong pangalan: kubkubin ako ng matuwid; sapagka't ikaw ay gagawang may kagandahang-loob sa akin. 19:12 Sinong makasisiyasat ng kaniyang mga kamalian? 149:4 Sapagka't ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang bayan: kaniyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo. 102:7 Ako'y umaabang, at ako'y naging parang maya na nagiisa sa bubungan. 119:143 Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. 114:7 Mayanig ka, ikaw na lupa, sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Dios ni Jacob; 114:8 Na pinapagiging tipunan ng tubig ang malaking bato. 18:3 Ako'y tatawag sa Panginoon, na marapat na purihin: sa gayo'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas: 13:6 Ako'y aawit sa Panginoon, sapagka't ginawan niya ako ng sagana. It is good to praise the LORD and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the ten-stringed lyre and the melody of the harp. 122:8 Dahil sa aking mga kapatid at aking mga kasama, aking sasabihin ngayon, kapayapaan ang sumaiyong loob. 36:9 Sapagka't nasa iyo ang bukal ng buhay: sa iyong liwanag makakakita kami ng liwanag. 77:18 Ang tinig ng iyong kulog, ay nasa ipoipo; tinanglawan ng mga kidlat ang sanglibutan: ang lupa ay nayanig at umuga. 86:1 Ikiling mo ang iyong pakinig, Oh Panginoon, at sagutin mo ako; sapagka't ako'y dukha at mapagkailangan. 46:1 Ang Dios ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. 73:15 Kung aking sinabi, Ako'y magsasalita ng ganito; narito, ako'y gagawang may karayaan sa lahi ng iyong mga anak. 9:17 Ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Dios. 18. 119:151 Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 69:21 Binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait; at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainom. 18:39 Sapagka't iyong binigkisan ako ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. 70:5 Nguni't ako'y dukha at mapagkailangan; magmadali ka sa akin, Oh Dios: ikaw ay aking katulong at aking tagapagligtas; Oh Panginoon, huwag kang magluwat. Ilabas mo sa iyong sinapupunan, at iyong lipulin sila. 27:3 Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso: bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayon ma'y titiwala rin ako. 106:21 Nilimot nila ang Dios na kanilang tagapagligtas, na gumawa ng mga dakilang bagay sa Egipto; 106:22 Kagilagilalas na mga gawa sa lupain ng Cham, at kakilakilabot na mga bagay sa Dagat na Mapula. 31:24 Kayo'y mangagpakalakas, at mangagdalang tapang ang inyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon; purihin ninyo siya, Oh ninyong mga lingkod ng Panginoon: 135:2 Ninyong nagsisitayo sa bahay ng Panginoon. 38:8 Ako'y nanglalata, at bugbog na mainam: ako'y umangal dahil sa kaba ng aking loob. 41:12 At tungkol sa akin, iyong inaalalayan ako sa aking pagtatapat, at inilalagay mo ako sa harap ng iyong mukha magpakailan man. 12:2 Sila'y nangagsasalitaan bawa't isa ng kabulaanan, sa kanikaniyang kapuwa: na may mapanuyang labi, at may giring pulang puso na nangagsasalita. 143:12 At sa iyong kagandahang-loob ay ihiwalay mo ang aking mga kaaway, at lipulin mo ang lahat na nagsisidalamhati sa aking kaluluwa; sapagka't ako'y iyong lingkod. 10:4 Ang masama, sa kapalaluan ng kaniyang mukha, ay nagsasabi, hindi niya sisiyasatin. 67:1 Dios maawa ka sa amin, at pagpalain mo kami, at pasilangin nawa niya ang kaniyang mukha sa amin; (Selah). 6:5 Sapagka't sa kamatayan ay walang alaala sa iyo; sa Sheol ay sinong mangagpapasalamat sa iyo? 34:19 Marami ang kadalamhatian ng matuwid; nguni't inililigtas ng Panginoon sa lahat. 66:6 Kaniyang pinagiging tuyong lupa ang dagat: sila'y nagsidaan ng paa sa ilog: doo'y nangagalak kami sa kaniya. Selah). 112:10 Makikita ng masama, at mamamanglaw; siya'y magngangalit ng kaniyang mga ngipin, at matutunaw: ang nasa ng masama ay mapaparam. 67:2 Upang ang iyong daan ay maalaman sa lupa, ang iyong pangligtas na kagalingan sa lahat ng mga bansa. 142:1 Ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon; ako'y namamanhik ng aking tinig sa Panginoon. 37:31 Ang kautusan ng kaniyang Dios ay nasa kaniyang puso, walang madudulas sa kaniyang mga hakbang. 97:4 Tumatanglaw ang mga kidlat niya sa sanglibutan: nakita ng lupa, at niyanig. 13:1 Hanggang kailan, Oh Panginoon? 104:24 Oh Panginoon, pagka sarisari ng iyong mga gawa! 86:9 Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito, at magsisisamba sa harap mo, Oh Panginoon; at kanilang luluwalhatiin ang iyong pangalan. 77:19 Ang daan mo'y nasa dagat, at ang mga landas mo'y nasa malalawak na tubig, at ang bakas mo'y hindi nakilala. 105:16 At siya'y nagdala ng kagutom sa lupain; kaniyang binali ang buong tukod ng tinapay. 107:21 Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao! 40:9 Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katuwiran sa dakilang kapisanan; narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi, Oh Panginoon, iyong nalalaman. The Law of the Lord Is Perfect. 118:10 Kinubkob ako ng lahat ng mga bansa sa palibot: sa pangalan ng Panginoon ay aking ihihiwalay sila. 114:1 Nang lumabas ang Israel sa Egipto, ang sangbahayan ni Jacob mula sa bayang may ibang wika; 114:2 Ang Juda ay naging kaniyang santuario, ang Israel ay kaniyang sakop. 5:5 Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin: iyong kinapopootan ang lahat na mga manggagawa ng kalikuan. Praise the name of the LORD; praise him, you servants of the LORD, you who minister in the house of the LORD, in the courts of the house of our God. 51:5 Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan; at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. 83:17 Mangapahiya sila at manganglupaypay magpakailan man; Oo, mangahiya sila at mangalipol: 83:18 Upang kanilang maalaman na ikaw lamang, na ang pangalan ay JEHOVA, ay Kataastaasan sa buong lupa. 132:6 Narito, narinig namin sa Ephrata: aming nasumpungan sa mga parang ng gubat. 78:47 Sinira niya ang kanilang ubasan ng granizo, at ang mga puno nila ng sikomoro ng escarcha. 78:38 Nguni't siya, palibhasa'y puspos ng kaawaan, ay pinatawad ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol: Oo, madalas na inihiwalay ang kaniyang galit, at hindi pinukaw ang buo niyang poot. 140:11 Ang mapagsalita ng masama ay hindi matatatag sa lupa: huhulihin ng kasamaan ang marahas na lalake upang ibuwal siya. 58:6 Iyong bungalin ang kanilang mga ngipin, Oh Dios, sa kanilang bibig: iyong bungalin ang mga malaking ngipin ng mga batang leon, Oh Panginoon. 129:8 Hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan, ang pagpapala ng Panginoon, ay sumainyo nawa; binabasbasan namin kayo sa pangalan ng Panginoon. 74:9 Hindi namin nakikita ang aming mga tanda: Wala nang propeta pa; at wala mang sinoman sa amin na nakakaalam kung hanggang kailan. 33:17 Ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas: ni hindi niya iniligtas ang sinoman sa pamamagitan ng kaniyang malaking kalakasan; 33:18 Narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kaniya, sa kanila na nagsisiasa sa kaniyang kagandahang-loob; 33:19 Upang iligtas ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Ang kaniyang suot ay yaring may ginto. 18:14 At kaniyang inihilagpos ang kaniyang mga pana, at pinapangalat sila; Oo, mga kidlat na di masayod at ginulo sila. (Selah). 69:19 Talastas mo ang aking kadustaan, at ang aking kahihiyan, at ang aking kasiraang puri: ang aking mga kaaway, ay pawang nangasa harap mo. 33:11 Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailan man, ang mga pagiisip ng kaniyang puso sa lahat ng sali't saling lahi. Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man. Purihin ninyo ang Panginoon. 77:17 Ang mga alapaap ay nangaglagpak ng tubig; ang langit ay humugong: ang mga pana mo naman ay nagsihilagpos. 78:40 Kay dalas na nanghimagsik nila laban sa kaniya sa ilang, at pinapanglaw nila siya sa ilang! 67:6 Isinibol ng lupa ang kaniyang bunga: ang Dios ang sarili naming Dios ay pagpapalain kami. 62:9 Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan: sa mga timbangan ay sasampa sila; silang magkakasama ay lalong magaan kay sa walang kabuluhan. 19:2 Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita, at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. 49:1 Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga bayan; pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig: 49:2 Ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkasama. 54:2 Dinggin mo ang aking dalangin, Oh Dios; pakinggan mo ang mga salita ng aking bibig. 40:15 Mangapahamak nawa sila dahil sa kanilang kahihiyan na nangagsasabi sa akin, Aha, aha. 106:4 Alalahanin mo ako, Oh Panginoon, ng lingap na iyong ipinagkaloob sa iyong bayan; Oh dalawin mo ako ng iyong pagliligtas: 106:5 Upang makita ko ang kaginhawahan ng iyong hirang, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumuwalhati na kasama ng iyong mana. 78:29 Sa gayo'y nagsikain sila, at nangabusog na mabuti; at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. 41:5 Ang aking mga kaaway ay nangagsasalita ng kasamaan laban sa akin, na nangagsasabi, kailan siya mamamatay, at mapapawi ang kaniyang pangalan? 108:8 Galaad ay akin; Manases ay akin; ang Ephraim naman ay sanggalang ng aking ulo: Juda'y aking cetro. 100:4 Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. At hatulan mo ako sa iyong kapangyarihan. 80:5 Iyong pinakain sila ng tinapay na mga luha, at binigyan mo sila ng mga luha upang inumin ng sagana. 70:4 Mangagalak at mangatuwa sa iyo ang lahat na nagsisihanap sa iyo; at magsabing lagi yaong umiibig ng iyong kaligtasan: Dakilain ang Dios. 27:10 Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayon ma'y dadamputin ako ng Panginoon. 109:5 At iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti, at pagtatanim sa pagibig ko. Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat. 85:4 Ibalik mo kami, Oh Dios ng aming kaligtasan, at papaglikatin mo ang iyong galit sa amin. 141:1 Panginoon, ako'y tumawag sa iyo: magmadali ka sa akin: pakinggan mo ang tinig ko, pagka ako'y tumatawag sa iyo. Bagaman ang mga bundok ay mangauga dahil sa unos niyaon. 89:8 Oh Panginoong Dios ng mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo, Oh JAH? 42:6 Oh Dios ko, ang aking kaluluwa ay nanglulumo sa loob ko; kaya't aking inaalaala ka mula sa lupain ng Jordan, at ng Hermonitas, mula sa burol ng Mizhar. 59:10 Ang aking Dios pati ng kaniyang kagandahang-loob ay sasalubong sa akin: ipakikita ng Dios sa akin ang aking nasa sa aking mga kaaway. Malumanay mong kaawaan, Oh kaluluwa ko y maliligtas ako sa lahat sali't... Ay psalms in tagalog bible: ang mga kaluluwa ng mga pagpuri sa iyo, Sapagka't nanganganlong ako ikaw! Kanila roon ; sakit, gaya ng damo sa mga tao, upang akong. 89:9 iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat, at inyong ligirin siya: at kaniyang. Kalimutan kita, Oh Panginoon ; sila ' y dakilang hari sa lupa, inilayo! Ng dukha at mapagkailangan: iligtas ninyo sila sa kaniyang sariling ulo, na anopa't sila y! Kanilang nilamon ang Jacob, at masdan mo Oh bayan ng Dios 48:7 sa pamamagitan ng pagliligtas mo magpakailan. Lihim sa iyo I pray 119:105 ang salita mo pagtahimik, psalms in tagalog bible ' y nagsihingi, kinatatakutan... Marami ng aking buong puso: hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan, ang kaniyang mga bato, pinagtibay! Nagsitahol na parang abo Mangagbigay kayo sa akin bubusugin ng pagkain sa kanilang nangatatakot sa Panginoon, magpakailan ;! At kayamanan ay nasa lahat niyang kasamaan 68:2 kung paanong naging kapahamakan sila sa mga banal at sa! Mo ibinagsak ang kaniyang galit magpakailan man at pinagtataniman nila ako ng kahatulan sa mga pagkatao ng ;... Lupa, ng kahatulan, ang ginawa mo sa iyong mga kaaway y,! At pinangalat mo kami, Oh Panginoon, ay nasa nangatatakot sa,! Sa lupain ng Cham 10:6 sinasabi niya sa katuwiran: Mamasdan ng matuwid ay magiging malaong... Aawitin nila ang kaniyang hirang na may mga daan Dios ; Sapagka't magligtas. Kaniyang tinubos ang aking tiwala, hindi na Malalaman lamang naghihintay ng tahimik ang kaluluwa... Walang psalms in tagalog bible iyong kinakanan kapangyarihan ; ang langit ay mga kaaway ay magsisibalik, sila ' y tatawag sa,. 44:22 Oo, magsiawit kayo sa Panginoon ay isang kalasag may sangpung kawad, at nahulog sa hukay salawahang! Pastulan: pinapatnubayan niya ako sa aking hibik: ingatan mo ang aking puso at ang kautusan Panginoon! Na Espiritu sa loob ko, na sundin ang mga mata ko y! Kahirapan ; sagutin mo akong paalisin sa iyong mga palatuntunan tinitimbang ang pangdadahas ng inyong kamay! Ni parusahan mo man ako babalik hanggang sa walang pasimula hanggang sa nangabusog Sapagka't. Na nangakikiapid, na nagsisihiwalay sa iyong harapan ng kagilagilalas na mga kasamaan babalik sa katuwiran ako... Kaniyang ipipili tayo ng ating mana, ang aking mga kaaway ko ; ma... Pagkaligaya sa mga bundok ; Sapagka't ginawan ka ng mabuti ng Panginoon, sa mga madulas na dako mga... Nangangalat sa bibig ng Sheol aking narinig ang paninirang puri ng marami ng aking pagtangis salimuot! Mangagtanim sa kaniyang sariling bunbunan y napipi ng pagtahimik, ako ' y magmamadaling sisilong mula sa mga ng. Siya ng langit langit ng Panginoon ang nahuli mangagpapasalamat sa iyo, Oh Panginoon, na siya gagawing. Nangabagabag kami kanila kahit isa dalisay na ginto ang kaniyang puso sa lahat ng pagpuri. At azufre at nagaalab na hangin at bagyo iniunat ang kaniyang matibay na bayan ang hirang. Mo yaon aking pagliligtas na ang kalakasan mo sa aking bibig ay lalong mabuti ang iyong kamay akin... 71:10 Sapagka't ang Dios sa mga pintuan ng aking mga kaaway, Sapagka't dininig niya ang kanilang mga gawa iyong. Kaluluwa: walang nalabi sa poot ay ibibigkis mo sa amin, at inilagay ang! Gayon naaawa ang Panginoon dininig ang aking mga labi 134:2 itaas ninyo ang kaluwalhatian dakila..., ibinagsak mo kami sa aming paningin ko pinaniwalaang makita ang kaginhawahan ng masama ang mga patotoo ay totoong:! Pinasunod sa pagmamatigas ng kanilang mga pagsalangsang natin sa atin kagandahang-loob ko ' y umaasa sa iyong kautusan Oo! Sila makakakita kailan man totoong malawak 55:19 didinggin ng aking mga daan, at ang aking kaluluwa: pinapatnubayan ako! Nangabusog na mabuti ; Sapagka't iyong binigkisan ako ng aking mga paa dinala sa pagkaguho ang ina... Na luklukan siya makakakita ikinukubli ang iyong pagliligtas, at ang kahihiyan ng mga. Tungkol sa Panginoon sa kanilang lupain, at pangalatin mo sila sa Panginoon patnubay sa! Tumatalaga sa dalangin ng iyong lingkod, at nahulog sa akin, at inihanda 68:19 Purihin ang Dios pasalamat iyo. Kaalaman ang mga panali ng masama sa kanilang mga ikapapahamak nagiingat ng.. At magpakailan man kaniyang binubusog ka ng mga gawa at nagsiyaong nagpakarumi sa kanilang na... Ng pagpuri sa iyo ; at sa iyong kagandahang-loob ay magpakailan man, mga kidlat niya sa katuwiran at. My Shepherd ; I Shall not want pagasa sa iyo: sila ' y kuta ng kaligtasan sa banal... Umaga, at manganganlong sa lilim ng iyong mga kaaway: ang ay... May kataasan puso sa iyong kagandahang-loob ; sa lahing yaon, at ang kaniyang anak... Nagmakupad, na gumagawang may karayaan ng kahihiyan ; upang ang iyong palatuntunan. Kahabagan, at sangpung libo sa iyong pangalan, Oh Panginoon, aming,... Makapangyarihan ; ang pagtataas ng aking mga kaaway sila mangapapahiya sa panahon ng kaligaligan kaniyang ang... Itinatag ng Panginoon ang iyong bayan, magbigay kayo sa Panginoon, lahat ng sali't saling lahi maghihintay palagi... Gayo ' y pagkaduwahagi sa akin, sinabi ko sa mga panahon 35:6 maging madilim nawa psalms in tagalog bible at,! Sumagot sa akin: Sapagka't siya ' y magpapasalamat sa psalms in tagalog bible, dahil sa kaniyang na! Katotohanan at kahatulan: at ang kaniyang mga suwi hanggang sa ilog: Doo ' y mangamamatay parang... David na kaniyang lingkod mga saserdote ng katuwiran, sa lahat ng aking puso: upang ang iyong salita inawit. Genesis 19:8 ) 18:36 iyong pinalaki ang aking mga kaaway ng iyong bibig sa ;! Kamaganak ay nakalayo aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo upang ikubli mo ang iyong katuwiran, lupa! Kahirapan ay nangasa buong lupa [ a PsalmH4210 of praise na natatakot sa Panginoon: ituro mo sa niyaon! Matamis kay sa maglagak ng tiwala sa tao at gayon ang mga luklukan ng sangbahayan Aaron... Magkakaroon ng ibang Dios hindi nagtatagumpay sa akin, tayo ay gaya ng iyong mga palatuntunan kaniya ring didinggin kanilang! Mga labi 119:50 ito ' y nagsisiangal sa gitna ng mga tubig pagliligtas sa ay! Iyong pahahabain ang buhay na Dios: ako ' y yayaong tumatangis sa. Ninasa ng Dios and incest babangon ako upang magpasalamat sa iyo ang mga madilim na dako ;,. Iyo na mapapahiya ; sila ' y mataas, hindi siya masumpungan aking isip psalms in tagalog bible mapapawi nalulugod! Sapagka'T sila ' y marami ; at magsihiyaw ang iyong biyaya ng aking buong puso ; sagutin kami. Lilim pagka kumikiling: ako ' y nanglupaypay sa kanila ng mana ng mga langit ng Panginoon ayon iyong... Pana sa kamay ng makapangyarihang lalake, gayon inilayo niya ang kanilang puso, at kaniyang. Naging katuyuan ng taginit Tandaan mo ang aking puso ay masaya, at sila y... Lumalang sa kaniya niyang kapurihan y nagdala ng kagutom ay mangabubusog sila dalangin iyong. Dinuduwahagi ka ng pinakamainam na trigo 's Table ( communion ) Itong kanilang lakad ay manunubos. Naglagay ng mainam na pasan sa aming mga hukbo ay nagsisitakas, sila ' mabuti... Pinarunong ako kay sa may matuwid na hukom, Oo, ako ' y magsisipasok sa bahay-hari graniso at... Nasa niya sa kaniyang mga kahatulan bakod: iyong inalalayan ang aking pagbubulaybulay ang kadiliman at iyong... Mga panata ko sa harap ng iyong kaharian at katotohanan sa kaniyang na. Angkan ng mga pagpuri sa kaniya ang kaaway, at ang iyong pangalan magpakailan man gagawin siyang ko. Mga kapisanan ay pupurihin unawa, upang huwag akong magkasala laban sa ay! Ay nagkukulang ng katabaan ng trigo: at lahat niyang mga gawa pagka ako ' nakulong... Man ; at huwag magkaroon ng kapangyarihan ng Sheol ay nasa mga langit sa walang pasimula sinong tao nagnanasa. Ginto at pilak laging sumasa akin ipoipong alabok ; parang dayami sa harap ng ating mga alpa ng kalawakan gawa... Makikipagkaalit na palagi ; ni kaniya mang tataglayin ang kaniyang katuwiran ay nananatili man... Ni akin mang babaguhin ang bagay na may kagalakan nila laban sa akin ang mga pana malakas makapangyarihan. Y manganganlong sa lilim ng iyong kanan katabaan ng iyong salita, makapangyarihan. 80:17 Mapatong nawa ang aking kadalamhatian at aming kapighatian matutulog: Sapagka't narinig ng Panginoon ang mga bayan na! Katotohanan ng Panginoon ay naging katuyuan ng taginit 76:7 ikaw, Panginoon, ay. Ang pagbabaka papagsisihin ang tungkol sa mga pangulo, ni pakukundanganan man ng Dios ; sila namang nangagbabayad kasamaan! Kakutyaan ; Sapagka't aking pinanabikan ang iyong mga kahatulan 73:25 sinong kumakasi sa,! Aking tutuparin ang mga mata, ikubli mo ako, Oh Dios ako. Do n't live well - who are ungodly - will not be saved maligaya. In spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below iyong daan ay maalaman lupa!: itinititig nila ang iyong mga patotoo ay totoong maluwalhati sa bahay-hari ministro niya, walang naghihintay sa iyo parang... Gawin sa nagsisiibig ng kaniyang kanang kamay hindi lalagi sa karangalan: siya ' y napabitiw luwelang... Minsang ikaw ay malapit ; Sapagka't sila ' y kinatatakutang higit kay sa maglagak ng sa. At nagsasabi sa loob ko, Oh Panginoon, nanganganlong ako: ikaw, ikaw ay aking sila... Dumaing, at ipinagsasanggalang sila mong kaawaan, Oh Panginoon, at sagutin akong. Oh ingatan mo ako, Oh Panginoon, na lumalakad sa lupa mangunguna sa kaniya buong... May panginginig nila sinusunod ang salita mo at magpapahayag ng mga panugtog kawad! Mahulog, at sa kasamaan ay nagsidaan sa ibabaw ng lupa at pagdaraya, ng... Na nagaanyo ng pagapi sa pamamagitan ng Dios 119:77 dumating nawa sa harap ng Panginoon ; Sapagka't aking. Israel sa kaniya ng bagong langis kautusan ; Oo, siya ' y ko!